Doporučení očkování proti nemoci COVID 19

13/01/2021 - 18:00

Doporučení pro očkování proti onemocnění COVID-19 mRNA vakcínami ze dne 30.12. 2020 

Očkování proti nemoci COVID-19 probíhá s využitím schválených a registrovaných vakcín za dodržení všech  postupů a doporučení uvedených ve schválené souhrnné informaci k dané vakcíně. V praxi mohou nastat  některé situace a skutečnosti, které nejsou v této souhrnné informaci uvedeny. Proto vydává Česká  vakcinologická společnost následující doporučení. 

Kdo by měl být očkován 

Doporučujeme očkování všem osobám, pro které je očkovací látka schválena Evropskou lékovou agenturou  a které nemají žádnou kontraindikaci. 

V době nedostatku očkovací látky doporučujeme očkování nejdříve u osob prioritizovaných “Strategií  očkování proti COVID-19 v České republice”.  

Doporučujeme očkování také osobám, které onemocnění COVID-19 prodělaly, a to nejdříve 7 dní po ukončení  izolace při asymptomatickém průběhu a nejdříve 14 dní po ukončení izolace při symptomatickém průběhu.  Toto doporučení platí i pro odložení aplikace druhé dávky v případě prodělání onemocnění po první dávce.  Reinfekce během 3 měsíců po infekci je podle dostupných údajů málo pravděpodobná. Z tohoto důvodu  doporučujeme při omezené dostupnosti vakcíny odložit očkování první nebo druhé dávky o 3 měsíce po  ukončení izolace.  

Doporučujeme očkování všem imunokompromitovaným osobám, včetně osob s onkologickými  onemocněními a osob na imunosupresivní terapii. Tyto osoby mají zvýšené riziko komplikovaného průběhu  nemoci COVID-19 včetně zvýšeného rizika úmrtí a i když u nich může být účinnost vakcinace snížená,  předpokládaný prospěch vakcinace převyšuje její možná rizika. V současné době nejsou k dispozici žádné  údaje o bezpečnosti a účinnosti vakcín proti nemoci COVID-19 u osob s autoimunitními chorobami, ačkoliv  tyto osoby byly způsobilé pro zařazení do klinických studií. U účastníků klinických studií, kteří dostali mRNA  vakcínu, nebyl ve srovnání s placebem pozorován žádný rozdíl ve výskytu příznaků shodných s autoimunitními  stavy nebo zánětlivými poruchami mezi očkovanými osobami a kontrolní skupinou osob s podaným  placebem. Osoby s autoimunitními chorobami, které nemají žádné kontraindikace k očkování, mohou být  očkované.  

Nedoporučujeme plošné očkování těhotných a kojících žen. Těhotné ani kojící ženy nebyly zařazovány do  studií COVID-19 vakcín, a proto pro doporučení jejich očkování není k dispozici dostatek údajů. Těhotné ženy  ale mají proti netěhotným ženám stejného věku zvýšené riziko závažného průběhu onemocnění COVID-19. U  těhotných a kojících žen s dalším zdravotním nebo profesním rizikem by se tedy k očkování mělo přistupovat  po individuálním zvážení.  

V průběhu používání mRNA vakcíny v běžné praxi, mimo klinické studie, byly hlášeny u některých očkovaných  osob anafylaktické reakce po očkování. Riziko této reakce je velmi nízké, ale pravděpodobně vyšší než u jiných  rutinně používaných vakcín. Výskyt závažné alergické reakce (anafylaxe) na jakoukoli jinou vakcínu nebo  injekční terapii (např. intramuskulární, intravenózní nebo subkutánní) v minulosti, musí vést k opatrnosti při  očkování, ale není kontraindikací očkování pro mRNA vakcíny. Těmto osobám může být mRNA vakcína  aplikována, ale měly by být poučeny o možném riziku rozvoje závažné alergické reakce a mělo by být  porovnáno riziko reakce s přínosem očkování.  

Kdo by neměl být očkován 

Vakcína je kontraindikovaná u osob, které prodělaly jakoukoli alergickou nebo anafylaktickou reakci po  předchozí dávce vakcíny nebo po jakékoli její složce.  

Očkovací látka Comirnaty společností Pfizer/BioNTech není schválena pro děti mladší než 16 let, a proto by  jim neměla být aplikována.

V současné době neexistují žádné údaje o bezpečnosti a účinnosti vakcín proti nemoci COVID-19 u osob, které  dostaly v rámci léčby monoklonální protilátky nebo rekonvalescentní plazmu. Na základě odhadovaného  poločasu těchto přípravků a poznatků, které naznačují, že reinfekce je neobvyklá během 3 měsíců po  předchozí infekci, by mělo být očkování odloženo o 3 měsíce po aplikaci monoklonálních protilátek nebo  rekonvalescentní plazmy. Důvodem odložení očkování je zabránění možné interference léčby protilátkami s  imunitní odpovědí vyvolanou vakcínou. 

Pro nedostatek údajů o bezpečnosti a účinnosti očkování proti nemoci COVID-19 při simultánní aplikaci jiné  očkovací látky nedoporučujeme simultánně aplikovat žádnou jinou očkovací látku. Aplikaci jiné očkovací látky  doporučujeme s odstupem minimálně 14 dnů od aplikace vakcíny proti nemoci COVID-19. V případě, že dojde  k neúmyslnému podání jiné vakcíny v tomto období 14 dnů, není nutné opakovat dávku žádné z vakcín. 

Očkovací schéma 

V případě dvoudávkového očkovacího schématu je nutné pro druhou dávku použít stejnou očkovací látku.  Vakcíny od různých výrobců nejsou zaměnitelné.  

Doporučený interval mezi první a druhou dávkou očkovací látky Comirnaty společností Pfizer/BioNTech je 21  dní. Nedoporučujeme aplikaci druhé dávky dříve než 19 dní po první dávce. Při chybné aplikaci 17 nebo 18  dní po první dávce není nutné druhou dávku opakovat. Při chybné aplikaci dříve než 17 dní po první dávce je  druhá dávka považována za neplatnou a je potřeba ji opakovat 21 dní po chybně aplikované dávce.  

Maximální interval mezi podáním první a druhé dávky vakcíny nebyl stanoven. V případě, že druhá dávka  vakcíny není aplikována v doporučeném odstupu 21 dnů, první dávka se počítá a druhá dávka se aplikuje, co  nejdříve je to možné. 

Před ani po očkování nedoporučujeme provádět testování na přítomnost SARS-CoV-2 viru (PCR test,  antigenní test) nebo protilátek. 

Doba ochrany a přeočkování 

Potřeba přeočkování po dvoudávkovém schématu mRNA vakcíny Comirnaty dosud nebyla stanovena. Podobně dosud nebyla stanovena doba postvakcinační protektivity a přetrvávání ochrany proti onemocnění  COVID-19. Proto v současné době nedoporučujeme žádné další přeočkování po aplikaci dvou dávek vakcíny  Comirnaty. 

Opatření u očkovaných 

Pro očkované osoby prozatím platí stejná přijatá protiepidemická opatření (celostátní či regionální) jako pro  osoby neočkované. Do získání údajů o účinnosti vakcinace v prevenci asymptomatické infekce a v prevenci  přenosu infekce nejsou očkované osoby zbaveny povinnosti karantény po kontaktu s COVID-19 pozitivní  osobou. V případě, že očkovaná osoba bude vykazovat příznaky onemocnění COVID-19, doporučuje se  provést PCR test a dále postupovat podle výsledku a platných algoritmů. V případě pozitivity bude nařízena  izolace.  

U očkovaných osob lze očekávat zvýšený benefit v případě cestování do zahraničí. Tato doporučení budou  průběžně zveřejňována.

 

ALS HELP LINE

Telefonní linka pro pacienty s ALS

  • potřebujete poradit?
  • konzultovat terapii a pomůcky?
  • potřebujete nasměrovat?
Volejte každé úterý a pátek mezi 8 a 11hod.

tel.: +420 730 875 973

 

Jak pomoci?

Pošli DMS na tel. 87 777 ve tvaru:

DMS TRV ALS 30

DMS TRV ALS 60

DMS TRV ALS 90

Platbou na účet 5001495992/0300

BIC: CEKOCZPP 
IBAN: CZ67 0300 0000 0002 6411 9697 
 

Nakupuj na našem eshopu

OSOBNOSTI